Главная

«ФОРУМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА АБХАЗИИ» 20.12.2018

«ФОРУМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА АБХАЗИИ»

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выступил на съезде республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии»

Абзеира шъы6ъзааит, ща0ыр з6ъу аищабацъа, аи7бацъа, щауаажълар зегьы, щюызцъа!

Иахьатъи щаизара ду иалахъуп даара аџьабаа збахьоу, Ща8садгьыл алахьын7а, 8хьайатъи щус6ъа хьаас измоу аищабацъа, Афорум аветеранцъа, аибашьцъа. Ара ийоуп иара убас аищабацъа зы6ъгъыяуа а=ар, уа7ъы ащъын06арра а8еи8ш знапы ианащ7аша аби8ара =ыц рха0арнакцъа. Афорум =ыц ицъыр7ыз партиам, иамоуп а8ышъа, а6ъра, аща0ыр, убри азоуп иара аизара ду6ъа рышйагьы ауаа агъыяра рыманы изымюахы7уа.

Ибзианы издыруеит шъызегь гъ0ыхас ишшъымоу ихадароу акы4 зы6ьюыла а7еира рхы з6ъыр7аз ахьы8шымра аи6ъырхара, ауаа реидкылара, аизыразра, аилибакаара, ащъын06арра амчхара яъяъахартъ аусеицура.

Ищалшо ала, щаргьы убри ауп щаз=ыз а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы. Ийоуп щзыхьёаз, щазхьымёаз, адъныйатъи афактор6ъа ирыхйьаз. Аха энакгьы щгъы р0ынчны щтъамызт. Ирацъан ах0ыс6ъа. Щтъылагьы рылахъын щакъша-мыкъша ицоз апроцесс6ъа. Ища8шаауан амюа6ъа щщъын06арра амчхара зыряъяъаша, щар=агылан политикала, дипломатиала А8сынтъыла 7ызшъаауаз амчра6ъа.

Имариамызт профессионалла иазыйа7оу ауаа ры8шаара, аиаша щщъозар, уи айара ияъяъам щкадртъ резерв6ъа, избанзар аибашьра ашь0ахь ур0 системала разыйа7ара иахьынёахъ0оу ахыла8шра амамызт. Иаалырйьаны анапхгаратъ кадр6ъа рцъыргара залшом ианыйам иахъ0оу абаза. Ща8хьайагьы ари зегь реища иактуалтъу проблеманы щ=а8хьа и6ъгылоуп.

Аха ийоу рахьтъ иреияьу щрышь0ан. Анс щщъа, арс щщъа, адунеиа= имюа8ысуа акризис аёыблара щэам0а6ъа, алшара6ъа ща8шаауан щреспублика аекономикатъ лшара6ъа реияьтъразы, щзы6ъгъыяуа щарратъ структура6ъа реи6ъырхаразы, щщъаа6ъа рыряъяъаразы, щанхаюыжълар рыбзазашьа, ишырщъо еи8ш, рёы-рымца, рфымца, рымюа, рыбзазашьа ма3к иащзеияьтъуазар щъа. Аиашазы, избарц з0ахыу, лаб=аба ибартъ ийоуп ишыйоу апрогресс, аизщара.

Сгъы иаанагоит, ща8хьайатъи щус6ъагьы акырёа иманшъалахап щъа, иащзалыршар аизыразра, ащъоуеи6ъшъара. Ахатъы интерес аганахь инышь0а7аны, ащъын06арратъ интерес а8хьа ищаргылар, досу ха0ала илшо йаи7ар уи аргылара=ы, хым8ада инагёахоит щагъ0акы. Убрахь ищархароуп амила0 рымч-рылша, рхъыцра, рэазышъара6ъа зегьы! Убасйаноуп ианыйало а=иара, аизщара, шъаргьы щаргьы щазхыццакуа алы7шъа!

Выступление Президента РА Р.Хаджимба на русском языке читайте в следующем номере.


Возврат к списку